MASTER'S OF ARTS IN JYOTISH (MAJY)
July 2021/January 2022
MJY-001 || MJY-002 || MJY-003 || MJY-004